TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
548 hồ sơ

Đang xử lý
0 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.72 (%)